> Share
Bookmark and Share

> Subscribe

Subscribe

  > Search media.net.gr:
   

Home > Terms of Use (Όροι Χρήσης)

Terms of Use  - 'Οροι Χρήσης

Last Update: 01/07/10
Printer-Friendly Version

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (www.media.net.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκαταθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Το media.net.gr (εφεξής για λόγους συντομίας η Δικαιούχος) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προυποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαικού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες στην περιοχή του, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Ο χρήστης των υπηρεσιών του media.net.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το media.net.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου που υποβάλλεται από τους χρήστες.  Οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο media.net.gr διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό ή ειδικότερο.  Η χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες του media.net.gr συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας μας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.  Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Sport.gr και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το media.net.gr.

Το περιεχόμενο του Δικτυακού μας τόπου προστατεύεται από διεθνή άδεια τύπου
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Greece License.  Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από ότι προβλέπεται από την άδεια Creative Commons.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΗΝΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το media.net.gr, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του media.net.gr για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του media.net.gr.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται το media.net.gr. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το media.net.gr, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο του.

To media.net.gr δεν απευθύνεται σε χρήστες συγκεκριμένης χώρας η γεωγραφικής περιοχής.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ/ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ/ΙΣΤΙΟΧΩΡΟΥΣ

Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.  Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων και για την νομιμότητα του περιεχομένου η των υπηρεσιών (συμπεριλαμβάνοντας τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου η υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων).

Ο Δικτυακός μας τόπος ΔΕΝ φιλοξενεί και ΔΕΝ μεταδίδει οποιοδήποτε οπτικοακουστικό περιεχόμενο οποιασδήποτε μορφής (συμπεριλαμβάνοντας μεταδόσεις ζωντανού η «on demand» ραδιοφώνου η τηλεόρασης) και ΔΕΝ ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο μετάδοσης/προγράμματος οποιασδήποτε εξωτερικής μετάδοσης η οποιουδήποτε οπτικοακουστικού περιεχομένου από τους δικτυακούς τόπους στους οποίους παραπέμπουμε μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner.  Επίσης, ο Δικτυακός μας τόπος ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τεχνικά η νομικά προβλήματα που προκύπτουν από το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε, ούτε για την ποιότητα και λειτουργικότητά άλλων δικτυακών τόπων.  Οι διαχειριστές/παρόχοι εξωτερικών δικτυακών τόπων ευθύνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και μεταδόσεων τους και για την νομιμότητα των υπηρεσιών και μεταδόσεων τους.  Όλοι οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας δέχονται ότι κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών, μόνο εφόσον καλύπτονται από την κείμενη νομοθεσία για ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που ισχύει στην περιοχή τους. 

Επιπλέον, στην περίπτωση των «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης, διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ρητά συνομολογείται δια της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρεμβείτε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το Δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ/ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ/FORUM

Οι χρήστες που επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη στις υπηρεσίες του media.net.gr, θα πρέπει να παρέχουν ορισμένα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες. Κάθε χρήστης αναλαμβάνει να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.  Το περιεχόμενο που αναρτά ο κάθε χρήστης (π.χ. μέσω ιστολογιών, σχολίων – ‘Blogs’) παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του media.net.gr. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του media.net.gr για ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους ή παραβιάζει, με ή χωρίς πρόθεση, οποιαδήποτε τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή, διεθνή νομοθεσία ή/και οποιονδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του media.net.gr.

Η παρεχόμενη από το Δικτυακό μας τόπο υπηρεσία του «forum» δίνει τη δυνατότητα σε όσους από τους χρήστες/επισκέπτες το επιθυμούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις και προβληματισμούς που προκύπτουν από φλέγοντα και όχι μόνο θέματα της καθημερινότητας και να διατυπώνουν τις απόψεις τους μέσω γραπτών μηνυμάτων.  Στο Δικτυακό μας τόπο είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών μέσω του «forum» με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET (NETIQUETTE).  Οι απόψεις που κάθε φορά διατυπώνονται πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ' οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το Δικτυακό μας τόπο. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν για αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο Δικτυακό μας τόπο τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη/επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Επιπλέον, στην υπηρεσία του «forum» δεν επιτρέπεται η χρήση του "greeklish."

Οι όροι χρήσης είναι σε πλήρη ισχύ από την 1η Ιουλίου 2010.

LIVEGREEKRADIO.NET AND LIVEGREEKTV.NET

Οι όροι χρήσης του media.net.gr ισχύουν εξολοκλήρου και για τους δικτυακούς τόπους livegreekradio.net και livegreektv.net.

*************************

ACCEPTANCE OF TERMS

By accessing the content of www.media.net.gr (herein known and referred to as "the Website") you agree to be bound by all of the terms and conditions set out herein. If you object to any of the terms and conditions set out in this agreement you should not use any of the content or services on the Website and leave immediately.

You agree that you shall not use the Website for illegal purposes, and will respect all applicable laws and regulations. You agree not to use the website in a way that may impair the performance, corrupt the content or otherwise reduce the overall functionality of the Website. You also agree not to compromise the security of the Website or attempt to gain access to secured areas or sensitive information.

You agree to be fully responsible for any claim, expense, liability, losses, costs including legal fees incurred by us arising from any infringement of the terms and conditions set out in this agreement.

All email communications sent by the website and attachments thereto are intended only for the addressee and/or others authorized to receive them by the Website.

MODIFICATION

The Website reserves the right to change any part of this agreement without notice, and your use of the Website will be deemed as acceptance of this agreement. We advise users of the Website to regularly check the Terms and Conditions of this agreement.

The Website has complete discretion to modify or remove any part of this site without warning or liability arising from such action.

LIMITATION OF LIABILITY

The Website will under no circumstance be liable for indirect, special, or consequential damages including any loss of business, revenue, profits, or data in relation to your use of the Website.

COPYRIGHT

All intellectual property of the Website, such as trademarks, trade names, patents, registered designs and any other automatic intellectual property rights derived from the aesthetics or functionality of the Website are the intellectual property of the Website.  All other content that may appear on the Website is copyrighted to its licensors or is available within the public domain and is provided solely and exclusively on a "fair use" basis, with the Website accepting and admitting no claim or ownership of any kind over such copyrighted content.  The copyrights of all logos and images of other companies or entities which appear on this website belong to their respective copyright holders, and are only used to illustrate the services (streaming audio/video or software) provided by those copyright holders.

The Website is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Greece License.  Original intellectual property and content from the Website can be used and reproduced only under the terms of this license.  No other use of intellectual property and content from the Website is authorized for any reason.

By using the Website you agree to respect the intellectual property rights of www.media.net.gr and will refrain from copying, downloading, transmitting, reproducing, printing, or exploiting for commercial purpose any material contained within the Website except as outlined by the above license.

DISCLAIMERS

The information is provided on the understanding that the website is not engaged in rendering advice and should not be wholly relied upon when making any related decision.

The information contained with the Website is provided on an "as is" and "as available" basis with no warranties expressed or otherwise implied relating to the accuracy, fitness for purpose, compatibility or security of any components of the Website.

We do not guarantee uninterrupted availability of the Website and cannot provide any guarantee that using the Website will be error free.

The Website does not specifically target internet users or visitors from any geographical location, country, or region.

THIRD PARTIES AND EXTERNAL HYPERLINKS

The Website may contain hyperlinks to websites operated by other parties ("hyperlinks," "links" or "external links," including internal links within the Website which redirect users to external websites operated by other parties, as well as "banners" of any kind). We do not control such websites and we take no responsibility for, and will not incur any liability in respect of, their content (including any and all streaming audio or video, on-demand programming or other content of any kind).  Our inclusion of hyperlinks to such websites does not imply any endorsement of views, statements, content or information contained in such websites.  All hyperlinks towards websites operated by other parties are provided on a "good faith" basis and the Website does not, under any circumstances, accept responsibility or incur any liability pertaining to the content of websites operated by other parties.  The appearance, availability, or your use of URLs or hyperlinks referenced or included anywhere on the Website or any other form of link or re-direction of your connection to, with or through the Website, does not constitute an endorsement by, nor does it incur any obligation, responsibility or liability on the part of the Website.  We do not verify, endorse, or have any responsibility for, any such third party sites, their business practices (including their Privacy Policy), the legality of their content (including copyrighted content of any kind) or any goods or services associated with or obtained in connection with any such site.

The Website does NOT host or stream any audiovisual content of any kind (including live or streaming audio or video, and on-demand audio or video), and is not responsible in any way for the programming or content of any external links, including external links, and internal links which redirect externally towards audiovisual "streaming content," under any circumstances, or any technical or legal issues that arise as a result of the content of such external links and external streaming audiovisual content.  The providers of all such external links and external streaming audiovisual content are solely and exclusively responsible for the content of their websites/programming, including any copyrighted material provided, and the acquisition of legal rights to provide such content.  All such external hyperlinks are provided by the Website on a "good faith" basis as outlined above.  The Website is also not responsible for the quality of any such external hyperlinks towards audiovisual streaming content, or any connection problems that may arise at any time.  Be advised that not all external links may be functioning and the Website has no control or responsibility over their connectivity or their content.  All such external hyperlinks and streaming content are readily found on the internet.  By accessing any such external hyperlinks towards audiovisual streaming content or any other external hyperlinks of any kind through the Website, you agree, recognize and understand that usage of such services is legally allowable in your jurisdiction and accept full legal responsibility for your actions.

If any third party site obtains or collects Personal Information from you, in no event shall we assume or have any responsibility or liability for their collection and potential usage of such information under any and all circumstances.

INDEMNIFICATION

You agree to indemnify, defend and hold the the Website, and any affiliates, successors and assigns, or any respective officers, directors, employees, agents, licensors, representatives, Advertisers, operational service providers and suppliers of the Website, harmless from and against any and all claims, actions, losses, expenses, damages and costs (including all attorneys' fees, encompassing all fees incurred by us and all related expenses incurred by us), resulting from any breach or violation of this Agreement by you.  You also agree to indemnify, defend and hold the Website, and any affiliates, successors and assigns, or any respective officers, directors, employees, agents, licensors, representatives, Advertisers, operational service providers and suppliers of the Website harmless against any and all claims, actions, losses, expenses, damages and costs (including all attorneys' fees, encompassing all fees and related expenses incurred by us), resulting from content accessed through external links located on the Website.

REGISTRATION/FORUM/CODE OF CONDUCT

Users who wish to register for services provided by the Website are asked to provide certain information and data. All users agree to provide truthful, accurate and complete information and to maintain the accuracy of such information. You remain solely responsible for the content of any information that is posted, published, sent, transferred or otherwise made available, and you agree to indemnify and hold harmless this Website for any content you have posted, created, published, sent, transferred or otherwise originated or made available. You agree, through your use of this Website, that you will not post any material which is false, defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, or otherwise harmful or in violation of any law.

Through the Website, the "forum" feature provides the opportunity for users and visitors who wish to, to participate in relevant discussions and to express their views and opinions through written messages posted on the "forum." "Forum" participants agree, through their use of the "Forum," to conduct themselves through generally accepted online codes of conduct (NETIQUETTE), and agree to not post any material which is false, defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, or otherwise harmful or in violation of any law. "Forum" users remain solely responsible for the content of any information that is posted, published, sent, transferred or otherwise made available, and you agree to indemnify and hold harmless this Website for any content you have posted, created, published, sent, transferred or otherwise originated or made available.

The administrators of this Website have the exclusive right to remove any "forum" postings that violate the above terms and to ban the users/visitors who have violated the above terms, from any further use of the "forum."

Additionally, the use of "greeklish" within the "forum" is prohibited.


This terms of use agreement was last modified on July 1st, 2010, and is effective immediately.

LIVEGREEKTV.NET AND LIVEGREEKRADIO.NET

The above terms and conditions apply in their full entirety to these URLs, provided by the Website, as well.

Creative Commons License media.net.gr is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Greece License.
1997-2010, media.net.gr.
 

 

Home | Radio | Television | Live Radio | Live TV | Media News | Features | Forum | Add Station | Contact | RSS Feed | Terms of Service | Ελληνικά